Select Page

Invited Speakers

Muthiah Manoharan Ph.D

Prof.Ashok Venkitaraman

Prof.S.Thai Thayumanavan

Prabha N.Ibrahim Ph.D

Bharathi Pandi Ph.D

Prof.Chandra Sekhar Ph.D

Prof.M.Periyasamy Ph.D

Prof. Krishna P.Kaliappan

V. Subramanian Ph.D

P.Shanmugam Ph.D

Prof. Rajadurai Chandrasekar Ph.D

Abbas Raja Naziruddin Ph.D

K.R.Justin Thomas Ph.D

Subi Jacob George Ph.D